Purrito: opvang voor hulpbehoevende kittens

Purrito Cat Shelter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@purrito.be

Uw persoonsgegevens worden door onze vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Vrijwilligers (uitvoering vrijwilligersovereenkomst)

 • De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie en de begeleiding van de uitvoering tijdens het vrijwilligerswerk en zijn enkel toegankelijk voor bestuur en asielmedewerkers die vrijwilligers begeleiden via een logincode.

Eigenaars en adoptanten van asieldieren

 • De dierenasielen zijn volgens het KB van 27/04/2007 bij wet verplicht bepaalde gegevens bij afstand, bij vondelingen en van nieuwe eigenaars op te vragen.
 • De gegevens worden beheerd door het bestuur van de organisatie en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opnemen, het plaatsen en het registreren van de gegevens van de asieldieren. De gegevens zijn enkel toegankelijk via een logincode.

Afstand (uitvoering afstandscontract)

 • Naam en contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) worden bewaard in een digitaal bestand. Ze worden enkel aangewend voor de communicatie tussen de persoon die afstand doet van het dier en het dierenasiel.
 • Antwoorden op de vragen ivm de leefsituatie waaruit het dier komt (KB van 27 april 2007) worden niet digitaal bewaard en blijven beperkt tot het papieren dossier. De inhoud ervan, (zonder mededeling van de identiteit van de afstandgever) wordt wel meegedeeld aan de eventuele adoptant.

Vondeling (uitvoering opname dier in het dierenasiel)

 • Indien het dier gechipt is, worden de contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) van de eigenaar genoteerd op het formulier en in een digitaal bestand opgenomen.
 • De gegevens worden enkel gebruikt om de eigenaar te contacteren ivm het terughalen van zijn dier.

Adoptie (uitvoering adoptiecontract)

 • Persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en rijksregisternummer
 • Ze worden enerzijds gebruikt voor de communicatie tussen adoptant en het asiel i.v.m. de adoptie. Anderzijds worden ze aangewend om het geadopteerde dier te registreren op naam van de adoptant via Cat-ID. Deze registratie is bij wet verplicht en wordt een erkend dierenasiel opgelegd door de Vlaamse overheid. Eens de registratie gebeurd is, berust het beheer van de databank. De adoptant kan wel kiezen of hij die gegevens openbaar wil maken of verborgen wil houden. Dit heeft echter het nadeel dat wanneer een dier verloren is, de eigenaar moeilijk terug te vinden is.

Donateurs

 • Persoonlijke identiteitsgegevens worden verwerkt in een digitaal bestand : naam, voornaam, adres.
 • De gegevens worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief alsook voor het opmaken en verzenden van fiscale attesten. De gegevens van de fiscale attesten worden verplicht meegedeeld aan de fiscus.
 • De gegevens worden beheerd door het bestuur van de organisatie en zijn enkel toegankelijk via een logincode. Ze worden bewaard tot een jaar na storting of tot het moment dat door de donateur wordt aangegeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Alle personen die namens vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Deel dit Bericht, Kies Je Platform!